Home > News & Update
News & Update
25.01.2020
Human Needs: Bangkok Design Week, 1-9 กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการผลงานความร่วมมือระหว่างนิสิตจากภาควิชาสถาปัตยกรรม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางผังจาก Vienna University of Technology ภายใต้หัวข้อ “Human Needs” กระบวนการออกแบบของนิสิตนักศึกษาในหัวข้อนี้เริ่มมาจากคำถามตั้งต้นที่ว่า “How much and what kind of space does a person need for living without wasting space?”

Schedule
01-09.02.2020, Bangkok Design Week 2020, 11:00 – 21:00 
งานเปิดตัวหนังสือ Human Needs 02.02.2020, ในเวลา 16.00 ท่านเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยในฐานะประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

Location
บ้านเหลียวแล ตลาดน้อย
965 ซอยวานิช 2 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
https://goo.gl/maps/Kn3uBhYonjM5iM59A

Bangkok design week human needs PhD master architecture Kasetsart University arch daily awards exhibition