Home > News & Update
News & Update
16.09.2020
KU-TCAS64 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำหรับปีการศึกษา 2564 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 4 รอบ กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS64 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

TCAS รอบ 1: Portfolio สมัครทาง http://admission.ku.ac.th/
รอบที่ 1 รับสมัคร 5 ธ.ค.63 - 10 ม.ค.64
รอบที่ 2 รับสมัคร 2-6 ก.พ.64
TCAS รอบ 2: Qouta  สมัครทาง http://admission.ku.ac.th/
รับสมัคร 5-25 มี.ค.64
TCAS รอบ 3: Admission 1 และ Admision 2 สมัครทาง https://student.mytcas.com/
รับสมัคร 7-15 พ.ค.64


รายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกฯ หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี รอบที่ 1 เพื่อรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รอบที่ 1 รับสมัคร 5 ธ.ค.63 - 10 ม.ค.64
รอบที่ 2 รับสมัคร 2-6 ก.พ.64
ทางช่องทางออนไลน์ http://admission.ku.ac.th/

1. โครงการช้างเผือก (Portfolio)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)
จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสาเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22.00 หน่วยกิต
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12.00 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
5. มีเอกสารรวบรวมประวัติผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
6. โดยทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนาผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
7. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัพโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์)
  - รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร สวมชุดนักเรียนสุภาพ
  - เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม หรือ 5 ภาคการศึกษา
  - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
  - ประวัติผลงาน แฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio) ทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ ผลงานได้รับรางวัล ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวม 1 ไฟล์ ส่งเป็น pdf. เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้ในช่องทางอื่นๆ)
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)รวม หรือ 5 ภาคเรียน สัดส่วน 20.00
2. แฟ้มรวบรวมผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 สัดส่วน 20.00
3. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 10.00
4. การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ สัดส่วน 50.00

2. โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)
จำนวนรับ 1 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22.00
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12.00
เกณฑ์การคัดเลือก
1. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 100.00
 


รายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกฯ หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี รอบที่ 2 เพื่อรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัคร 5-25 มี.ค.64
ทางช่องทางออนไลน์ http://admission.ku.ac.th/

1. โครงการนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)
จำนวนรับ 1 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22.00 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12.00 หน่วยกิต
5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16.00 คะแนน 
6. GAT ไม่ต่ากว่า 150.00 คะแนน
7. PAT 4 ไม่ต่ากว่า 120.00 คะแนน
เกณฑ์การคัดเลือก
1. GAT สัดส่วน 80.00
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00

2. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)
จำนวนรับ 1 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22.00 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12.00 หน่วยกิต
5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16.00 คะแนน 
6. GAT ไม่ต่ากว่า 150.00 คะแนน
7. PAT 4 ไม่ต่ากว่า 120.00 คะแนน
เกณฑ์การคัดเลือก
1. GAT สัดส่วน 300.00
2. PAT 4 สัดส่วน 300.00

3. โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร:
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)
จำนวนรับ 1 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22.00 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12.00 หน่วยกิต
5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16.00 คะแนน
6. GAT ไม่ต่ากว่า 1.00 คะแนน
7. PAT 4 ไม่ต่ากว่า 1.00 คะแนน
เกณฑ์การคัดเลือก
1. GAT สัดส่วน 300.00
2. PAT 4 สัดส่วน 300.00

4. โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)
จำนวนรับ 1 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22.00 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12.00 หน่วยกิต
5. GAT ไม่ต่ากว่า 1.00 คะแนน
6. PAT 4 ไม่ต่ากว่า 1.00 คะแนน
7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16.00 คะแนน
เกณฑ์การคัดเลือก
1. GAT สัดส่วน 300.00
2. PAT 4 สัดส่วน 300.00
 


รายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกฯ หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี รอบที่ 3 รูปแบบ 3-4 เพื่อรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัคร 7-15 พ.ค.64
ทางช่องทางออนไลน์ https://student.mytcas.com/

1. โครงการ Admission 1 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)
จำนวนรับ 25 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสาเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. GAT ไม่ต่ากว่า 1.00 คะแนน
3. PAT 4 ไม่ต่ากว่า 150.00 คะแนน
4. วิชาสามัญ 9 วิชา ทุกข้อ
4.1 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ากว่า 30.00 คะแนน
4.2 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ากว่า 25.00 คะแนน
4.3 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ากว่า 25.00 คะแนน
เกณฑ์การคัดเลือก
1. GAT สัดส่วน 20.00
2. PAT 4 สัดส่วน 35.00
3. วิชาสามัญ 9 วิชา ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 45.00
3.1 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วนย่อย 15.00
3.2 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วนย่อย 15.00
3.3 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วนย่อย 15.00

2. โครงการ Admission 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)
จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสาเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 20.00 คะแนน
4. O-NET (04) คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 20.00 คะแนน
5. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา) ไม่ต่ากว่า 20.00 คะแนน
6. GAT ไม่ต่ากว่า 1.00 คะแนน
7. PAT 4 ไม่ต่ากว่า 120.00 คะแนน
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วนย่อย 20.00
2. GAT สัดส่วนย่อย 10.00
3. PAT 4 สัดส่วนย่อย 40.00
4. O-net สัดส่วนย่อย 30.00
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อหน่วยทะเบียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยทะเบียน 0-2942-8960-3 ต่อ 204
ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สอบถามทาง E-mail : admission@ku.ac.th
หรือทาง Facebook Page Inbox (คลิก)
เอกสารประกอบ
1) เอกสารแนะนำหลักสูตรในภาควิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ดูรายงานคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 (Admission 1) ประจําปีการศึกษา 2563
3) รายละเอียดการรับสมัคร TCAS63