Home > About > History
History
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านการวิจัย วิชาการ และบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน และสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบด้านวิชาชีพต่อสังคม และศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตอบสนองการเรียนการสอน ด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดเอกลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ"สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม"

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อกำเนิดจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้าง หนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกาสทางการศึกษาและขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐในลำดับต้น แผนการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเริ่มถูกบรรจุนับตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 โดยการก่อตั้งเป็นภาควิชา ในระยะแรกเริ่ม คณะทำงานร่างหลักสูตร และจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร และโครงการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยการรวมบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นบุคลากรหลักในการก่อตั้งภาควิชา และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงถือกำเนิดอย่างเป็นทางการโดยการเปิดสอนเป็นปีแรกตามมติความเห็นชอบของทบวงมหาวิทยาลัย และทำการรับนิสิตเข้าศึกษาจากการผ่านการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย ในปีแรกเป็นจำนวน 20 คนและใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการของสาขาบริหารงานการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นสถานที่ทำการและห้องเรียนของภาควิชาในปีเดียวกันนั้นเอง เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ของภาควิชาที่จักต้องขยายเป็นระดับคณะ ภาควิชาถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้ระดมบุคลากรของภาควิชาฯ จัดทำคำของบประมาณ และทำการออกแบบอาคารหลังแรกของคณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสำหรับอาคารหลังที่ 1 คือ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาคารในปี พ.ศ. 2538

ปัจจุบันได้รับการอนุมัติให้ทางการเปิดสอนทั้งสิน 7 หลักสูตรใน 3 ภาควิชา ได้แก่
หลักสูตรปริญญาตรี 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร

In accordance with Kasetsart University’s original specialization in diverse subjects associated with agricultural sciences and land resource management, the Faculty of Architecture firmly establishes its academic approach in the studies of design and development of built environment towards a sustainable future. We move forward to be a leader in the integrated knowledge of green design via missions combining academics, professional practice, research, organization management, public services and extracurricular activities. Such emphasis is conveyed through radical teaching and research strategies of AKU’s three academic departments while allowing room for innovation and interpretation of design principles and management that exhibit considerate use of natural resources, utilize appropriate technology, balance human needs with nature and create minimal environmental impact. Among our cultivation strategies of green design awareness is a portrayal of sustainability-oriented outlooks in most basic and advanced courses based on their fundamental objectives and contents. Additionally, as one of Kasetsart’s faculties in which disciplines are closely linked and contribute to one another, we take advantage of academic diversity and valuable resources available within the University and beyond by integrating multidisciplinary data, techniques and tools with creativity and innovation in order to create a holistic approach to sustainable design as well as to generate a new body of green knowledge appropriate for our environment.

The Faculty of Architecture, Kasetsart University is a renowned architectural school in Thailand’s prominent public university located in the Bangkok metropolitan.The architectural education at Kasetsart was originated in the Division of Construction Management within the Department of Civil Engineering. As a demand for professional architects expanded in response to rapid urban development in the country, the Bachelor of Architecture degree program and the Department of Architecture were officially established under the Faculty of Engineering in 1994.

After six years of full operation, the Department was ultimately promoted as an independent faculty in 2000. The Faculty presently offers seven degree programs in an array of architectural studies in bachelor, master’s and doctoral levels through three academic departments:

Undergraduate programs:
Architecture : B.Arch - 5 years,
Landscape Architecture: B.LA - 5 years
Bachelor of Science (Architecture) : BBIT - 4 years
Bachelor of Science (Integrated Product Design Innocation) : IPDI - 4 years

Graduate programs:
Building Technology : M.Arch 1.5- 2 years
Ph.D. (Building Innovation and Technology) - 3 years
Built Environment : M.Arch 1.5- 2 years
Ph.D. (Built Environment) - 3 years

It currently accommodates over 450 undergraduate students and over 100 graduate students in its own 15,000 sq.m. learning facilities in the spacious Bangkhen Campus.