Home > News & Update
News & Update
18.10.2019
การรับสมัคร KU-TCAS 63 รอบที่ 1: portfolio ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ในปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ

#TCAS รอบที่ 1 Portfolio
การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563  

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการสมัครเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือก นิสิตที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาขีดจำกัดของการเรียนรู้ของผู้เรียน และสอดคล้อง กับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้กำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
5. เอกสารรวบรวมประวัติผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัปโหลด ไว้ในช่องทางอื่น ๆ)

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 10%
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ค่าน้ำหนัก 20%
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ค่าน้ำหนัก 20%
4. การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ ต่อหน้าคณะกรรมการ ค่าน้ำหนัก 50%

หมายเหตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1–5 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่น มาใช้ประกอบในประวัติผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)
จำนวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 5 ภาคเรียน แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
5. ประวัติผลงานทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัปโหลดไว้ ในช่องทางอื่น ๆ)
6. มีผลงานได้รับรางวัลทางการออกแบบ (optional)
7. ทำ Sketch design ระหว่างสอบสัมภาษณ์ 8. มีหนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีจากผู้อ านวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจ าชั้น ที่ผู้สมัครสังกัด 

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 50%
2. ประวัติผลงานทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ ผลงาน ที่ได้รับรางวัล การแสดงความถนัดเชิงประจักษ์ (ทำ Sketch design ระหว่างสอบสัมภาษณ์) ค่าน้ำหนัก 20%
3. คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ค่าน้ำหนัก 30%

หมายเหตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1–8 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ ประกอบในแฟ้มรวบรวม ผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบ ผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)
จำนวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร อื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
5. ประวัติผลงาน ที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองในช่วงการเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า บรรจุผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ ความสามารถ ทางด้านการออกแบบ ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงาน ที่อัปโหลดไว้ในช่องทางอื่นๆ)
6. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสนใจในการออกแบบและนวัตกรรม

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20%
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ค่าน้ำหนัก 40%
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์และการแสดงทักษะและความถนัด เชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ ค่าน้ำหนัก 30%
4. ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ การประกวดแบบ รางวัลผลงานที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคขึ้นไป ค่าน้ำหนัก 10%

หมายเหตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 6 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/06/TCAS1-White_Elephant-2563.pdf
 

TCAS รอบ 1-2 สมัครทาง
http://admission.ku.ac.th/

TCAS รอบ 3-4 สมัครทาง
https://student.mytcas.com/