Home > Programs > Undergraduate programs
Undergraduate programs

Bachelor of Architecture | สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Architecture (B.Arch)
5-Year Program

Overview
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) โดยภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความพร้อมในการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและความยั่งยืน การพัฒนารายละเอียดของรายวิชาภายในหลักสูตรเน้นความสอดคล้องกับทิศทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการคิด (Problem - based Learning) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง การส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการบริการจัดการหลักสูตรที่เน้นสร้างการ บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับจากศาสตร์ด้านอื่นๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย

As part of the university’s educational opportunity extension policy, this 5-year professional degree program accredited by the Architect Council of Thailand is nationally recognized for its sustainability-oriented academic training toward the creation of architecture and built environment. The program aims to build its students with essential skills towards the 21th century, such as critical thinking and problem - based learning, through experiment, actual practice for continous self-learning, creativity. The curriculum radically integrates architectural design studios with knowledge from the other fields bith inside and outside the university.

Semester Schedule
Two-semester System, at least 15 weeks per semester
First Semester July 2019 - November 2019
Second Semester December 2019 –April 2020
Summer Semester April 2020- June 2020

Main Language - Thai
Yearly Learning Approach・รายละเอียดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 5 ปี
รายละเอียดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 5 ปี (ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต และการฝึกงานไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง)
ปี 1:  เน้นการทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในเส้นทางวิชาชีพสถาปนิก โดยการศึกษาพื้นฐาน การออกแบบการนำเสนองานการแสดงแบบและการก่อสร้างเบื้องต้น 
ปี 2:  เน้นการพัฒนาทักษะในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบริบทของ พื้นที่ไปพร้อมกับองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีในการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบและก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร
ปี 3:  เน้นการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในขั้นสูงตลอดจนองค์ความรู้ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และสังคม
ปี 4:  เน้นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพสถาปนิก โดยนอกเหนือจากการเรียนรู้ และฝึก ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมขั้นสูงยังประกอบด้วยการฝึกงานในองค์กรวิชาชีพเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
ปี 5:  เน้นประมวลผลการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อการประกอบวิชาชีพสถาปนิกผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วย ตัวเองของนิสิต ในการจัดทำโครงงานวิทยานิพนธ์การออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจบ การศึกษา

1st Year: Introduction to architectural fundamentals in design, presentation and construction.
2nd Year: Development of architectural design skill integrating with principles, contexts, history and theory, construction and building systems.
3rd Year: Practice of architectural design in complex scales collaborating with ecology, economics and society.
4th Year: Improvement of advanced architectural design for environment and 320-hours professional practice.
5th Year: Development of thesis proposal and accomplishment of thesis in architecture: individual design inquiry under advisory committee.

Curriculum Total Credit Units - Not less than 171 credits
Special Features・กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในรั้ว มหาวิทยาลัยแล้วนั้น หลักสูตรยังส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับนิสิต เช่น ด้านการบริการวิชาการองค์ความรู้สู่ ชุมชน และสังคมผ่านกิจกรรมค่ายอาสา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้าน วิชาการและวิชาชีพ เช่น การร่วมประกวด แบบทางสถาปัตยกรรม การจัดบรรยาย พิเศษโดยสถาปนิกจากในแวดวงวิชาชีพ ที่มีชื่อเสียง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรทางวิชาชีพทั้งภายใน และต่างประเทศ 

หลักสูตรได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยมีทั้งการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น และทุนนิสิตสู่สากลเพื่อไปศึกษา ในต่างประเทศ ที่ผ่านมาหลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สถาบันการศึกษาในหลายประเทศ ได้แก่ 
- University of Kassel สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น
- Ecole Nationale Superieure  d’Architecture et de Paysage de Bordeaux เมือง Bordeaux
  และ Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Nancy เมือง Nancy สาธารณรัฐฝรั่งเศส     
- Vienna University of Technology ประเทศออสเตรีย
- Semyung University สาธารณรัฐเกาหลี
เป็นต้น

Workshops, fieldtrips, competition projects and participatory programs are frequently included as a part of the study program in order to stimulate practical skills, experience development and critical thinking. A range of elective courses, including Special Problem (Individual Study) and the popular Scrap Design which assigns participants to create innovative goods from waste materials, allow students to explore diverse aspects and approaches of architectural and environmental design according to individual interests. Architecture students have opportunities to collaborate with international exchange students in many classes and with students from other Thai universities in special projects. Those with sufficient language skills are highly encouraged to participate in international workshops or even spend a semester abroad in an exchange program to enhance intellectual and cultural experiences while earning academic credits.
Admission Requirement・รายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกฯ
Candidates are required to submit the application via the Thai University Central Admission System (TCAS) Admission (http://mytcas.com/), in which the system consists of four rounds of admission. The results from these tests will be used to apply for university admission. Prospective candidates can also apply through the Direct Admission system organized by TCAS each year, which consists of several tests and other qualification requirements. As of now, the program is open for Thais and those with fluent Thai language skills.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 4 รอบ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ TCAS (http://mytcas.com/) ผลจากการคัดเลือกจะถูกนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบรับตรงที่จัดโดย TCAS ในแต่ละปีซึ่งประกอบด้วยการทดสอบหลายแบบและข้อกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ ณ ขณะนี้หลักสูตรเปิดให้เข้าศึกษาสำหรับคนไทยและผู้ที่มีทักษะภาษาไทยคล่องแคล่วเป็นหลัก

TCAS64 ระบบเปิดให้ลงทะเบียน 5 มกราคม 2564
Exchange Program Admission Requirement
We accept foreign students for 1-2 semester exchange programs based on Faculty of Architecture’s exchange program admission procedures and policies. Special study program may be organized to match individual interest, objectives and academic background. Courses participated by exchange students will be offered in English or Thai with English translation. Applicants must have at least 2 year background in architecture or related fields with good English or Thai language capability. Preliminary application documents are CV, portfolio, statement of purpose, transcript and letters of recommendation.
Tuition fee・ค่าเทอม
Tuition Fee (flat-rate) for undergraduate 16,300 Thai Baht/semester
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 16,300 บาทต่อภาคการศึกษาปกติ

*ดูประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตรคำธรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ