Home > Programs > Undergraduate programs
Undergraduate programs

Studio 3 | ชั้นปี 3

เน้นการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมสาธารณะ การปรับเปลี่ยนการใช้สอยอาคารเก่า ตลอดจนองค์ความรู้ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และสังคม (Practice of architectural design in public scales, adaptive reuse and design knowledge in collaborating with ecology, economics and social concerns)

Overview
ชั้นปีที่ 3 เน้นการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมสาธารณะ การปรับเปลี่ยนการใช้สอยอาคารเก่า ตลอดจนองค์ความรู้ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และสังคม
Courses
ภาคต้น (19 หน่วยกิต)
01240313 การออกแบบสถาปัตยกรรม IV 5(1-8-6)
01240317 การออกแบบร่างสถาปัตยกรรม I 1(0-3-2)
01240319 การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
01240321 การก่อสร้าง V 3(2-3-6) 
01240381 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม II 3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - )
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 1( - - )

ภาคปลาย (20 หน่วยกิต)
01240314 การออกแบบสถาปัตยกรรม V 5(1-8-6)
01240318 การออกแบบร่างสถาปัตยกรรม II 1(0-3-2)
01240322 การก่อสร้าง VI 3(2-3-6) 
01240331 การออกแบบโครงสร้างสำหรับงานสถาปัตยกรรม I 2(2-0-4)
01240384 สถาปัตยกรรมไทยและเอเชีย 3(3-0-6)วิชาเฉพาะเลือก 3( - - )
วิชาเลือกเสรี 3( - - )