Home > Programs > Undergraduate programs
Undergraduate programs

Thesis | วิทยานิพนธ์

เน้นประมวลผลการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อการประกอบวิชาชีพสถาปนิกผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วย ตัวเองของนิสิต ในการจัดทำโครงงานวิทยานิพนธ์การออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษา (Development of thesis proposal and accomplishment of thesis in architecture: individual design inquiry under advisory committee)

Overview
ในชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเรียนในหลักสูตร เน้นประมวลผลการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อการประกอบวิชาชีพสถาปนิกผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วย ตัวเองของนิสิต ในการจัดทำโครงงานวิทยานิพนธ์การออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษา
Courses
ภาคต้น (7 หน่วยกิต)
01240514 การออกแบบสถาปัตยกรรม VIII 4(0-8-4)
01240595 โครงงานวิทยานิพนธ์ 3(1-4-4)

ภาคปลาย (9 หน่วยกิต)
01240599 วิทยานิพนธ์ 9(0-18-9)