Home > News & Update
News & Update
07.11.2019
Degree Shows 2019: Best of Architecture
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญชิสา เสนาชัย บัณฑิตจากภาควิชาสถาปัตยกรรม กับผลงานวิทยานิพนธ์ "สถาปัตยกรรมเพื่อการฟื้นฟูการเกษตรด้วยนวัตกรรมการออกแบบบนพื้นที่สวนตาล" ที่ได้รับรางวัลศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมประเภทสถาปัตยกรรมในการประกวด Degree Shows 2019: Best of Architecture จัดโดย Art4D

นอกจากนี้ยังมีนายสมพร เภรีพล ที่ผลงานผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย และนายปรเมศวร์ ปรมะ อีกหนึ่งผู้เข้ารอบ Live Presentations จากสาขา ARCHITECTURAL DESIGN More information: https://www.facebook.com/degree.shows/photos/a.745373962249405/2488404801279637/?type=3&theater