Home > News & Update
News & Update
12.11.2019
AKU x Ananda A student competition of “Condominium for We Generation”
นับเป็นมิติใหม่ของการเรียนการสอนที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนางานออกแบบบนโจทย์และพื้นที่จริง

ปีการศึกษา 2562 นี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน) ร่วมมือกับ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม VI ของนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนา ‘Condominuim for WE Generation’ บนความต้องการและพื้นที่จริง โดยมีคุณไพทยา บัญชากิติคุณ จาก ATOM Design และคุณนพพล พิสุทธิอานนท์ จาก Quintrix Architects ร่วมในการบรรยายพิเศษ และการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา

ทางบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ได้คัดเลือกผลงานการออกแบบของนิสิตจำนวน 5 กลุ่ม จากทั้งหมด 21 กลุ่มเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และรับข้อเสนอแนะในมุมมองของภาคธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร FYI Center ทั้งนี้ บริษัทฯได้คัดเลือกรางวัล Best of the Best Award จำนวน 1 ผลงาน โดยได้รับการสนับสนุน Educational Trip ไปประเทศสิงโปร์ 3 วัน 2 คืน ในวงเงินจำนวน 50,000 บาท โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัล ได้แก่

นายพิษณุ อุปัญญ์ และ นางสาวหทัยชนก เจียวก๊กนอกจากนี้ อีก 4 กลุ่มที่เหลือได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท ได้แก่

นายศิรภพ หงสกุล และ นายธัชพร ม้วนโคกสูง
นายพาทิศ เจนกิตติวงศ์ และ นายมฆวัต ชื่นชม
นางสาวณัฏฐา จิตติประวัติ และ นายกิตติศักดิ์ สุระพินิจ
นางสาวเนตรชนก สังข์ขาว และ นางสาวอชิรญา เนื่องจำนงค์

ภาควิชาสถาปัตยกรรม มีความยินดีที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนรายอื่นๆ เพื่อประสานการเรียนการสอนเข้ากับภาคเอกชน ให้เกิดได้จริงและมีประโยชน์ต่อวงการต่อไป