Home > News & Update
News & Update
07.09.2020
"Stepping into Research by Design" บรรยายพิเศษในวิชา Design Research and Programming ชั้นปีที่ 4
"Stepping into Research by Design"
บรรยายพิเศษในวิชา Design Research and Programming ชั้นปีที่ 4
โดย ระภา สุระจรัส (ป่าน)
 
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
เวลา 11.00น. - 12.00 น.
บรรยายออนไลน์ทาง Zoom
ถ่ายทอดสดขึ้นจอใหญ่ที่ห้องทองพันธุ์
ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

บรรยายพิเศษในวิชา Design Research and Programming architecture landscape สถาปัตยกรรม tcas64 dek64