Home > News & Update
News & Update
24.10.2019
TCAS63
สำหรับปีการศึกษา 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 4 รอบ
กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS 63 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
TCAS รอบ 1-2 สมัครทาง http://admission.ku.ac.th/
TCAS รอบ 3-4 สมัครทาง https://student.mytcas.com/

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อหน่วยทะเบียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยทะเบียน 0-2942-8960-3 ต่อ 204
ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สอบถามทาง E-mail : admission@ku.ac.th
หรือทาง Facebook Page Inbox (คลิก)
TCAS KU AKU สถาปัตย์ เกษตร สถาปัตยกรรม สอบ สมัคร เกษตรศาสตร์ admission รับตรง

รายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกฯ หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี เพื่อรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563

ภาควิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี จำนวนรับเดิม 6 คน ปรับเพิ่มเป็น จำนวน 17 คน

รับสมัคร 7– 20 พฤษภาคม 2563
ทางช่องทางออนไลน์ https://student.mytcas.com/

TCAS4 arch  สถ สถาปัตย์ เกษตร dek63 architecture สถาปัตยกรรม

TCAS KU AKU สถาปัตย์ เกษตร สถาปัตยกรรม สอบ สมัคร เกษตรศาสตร์ admission รับตรง

รายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกฯ หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี เพื่อรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัคร 17– 27 เมษายน 2563
ทางช่องทางออนไลน์ https://student.mytcas.com/TCAS KU AKU สถาปัตย์ เกษตร สถาปัตยกรรม สอบ สมัคร เกษตรศาสตร์ โควตา พอร์ท portfolio

รายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกฯ หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี เพื่อรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัคร 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
ทางช่องทางออนไลน์ www.admission.ku.ac.th​

1. โครงการนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร:
https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/14/TCAS2-Satit_Quota-2563.pdf
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก:


2. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร:
https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/14/TCAS2-Province_Quota-2563.pdf
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
TCAS สถาปัตย์ เกษตร

3. โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร:
https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/12/17/TCAS2-Art_and_Culture_Quota-2563.pdf
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก:
TCAS สถาปัตย์ เกษตร

4. โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร:
https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/29/TCAS2-Sport_Quota-2563.pdf
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก:
TCAS สถาปัตย์ เกษตร
 

TCAS KU AKU สถาปัตย์ เกษตร สถาปัตยกรรม สอบ สมัคร เกษตรศาสตร์

การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563  

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการสมัครเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือก นิสิตที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาขีดจำกัดของการเรียนรู้ของผู้เรียน และสอดคล้อง กับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้กำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)
จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
5. เอกสารรวบรวมประวัติผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัปโหลด ไว้ในช่องทางอื่น ๆ)

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 10%
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ค่าน้ำหนัก 20%
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ค่าน้้ำหนัก 20%
4. การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ ต่อหน้าคณะกรรมการ ค่าน้ำหนัก 50%

หมายเหตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1–5 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่น มาใช้ประกอบในประวัติผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรม (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)
จำนวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 5 ภาคเรียน แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
5. ประวัติผลงานทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัปโหลดไว้ ในช่องทางอื่น ๆ)
6. มีผลงานได้รับรางวัลทางการออกแบบ (optional)
7. ทำ Sketch design ระหว่างสอบสัมภาษณ์
8. มีหนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด 

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 50%
2. ประวัติผลงานทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ ผลงาน ที่ได้รับรางวัล การแสดงความถนัดเชิงประจักษ์ (ทำ Sketch design ระหว่างสอบสัมภาษณ์) ค่าน้ำหนัก 20%
3. คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ค่าน้ำหนัก 30%

หมายเหตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1–8 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบ ผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)
จำนวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร อื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
5. ประวัติผลงาน ที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองในช่วงการเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า บรรจุผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ ความสามารถ ทางด้านการออกแบบ ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงาน ที่อัปโหลดไว้ในช่องทางอื่นๆ)
6. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสนใจในการออกแบบและนวัตกรรม

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20%
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ค่าน้ำหนัก 40%
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์และการแสดงทักษะและความถนัด เชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ ค่าน้ำหนัก 30%
4. ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ การประกวดแบบ รางวัลผลงานที่มีความสำคัญระดับภูมิภาค ขึ้นไป ค่าน้ำหนัก 10%

หมายเหตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 6 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/06/TCAS1-White_Elephant-2563.pdf

TCAS สถาปัตย์ เกษตร สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ ป.ตรี สอบ dek63