Home > News & Update
News & Update
04.10.2020
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS 64
สำหรับปีการศึกษา 2564 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 4 รอบ กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS64 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

TCAS รอบ 1 Portfolio สมัครทาง http://admission.ku.ac.th/
รอบที่ 1 รับสมัคร 5 ธ.ค.63 - 10 ม.ค.64
รอบที่ 2 รับสมัคร 2-6 ก.พ.64
TCAS รอบ 2 Qouta  สมัครทาง http://admission.ku.ac.th/
รับสมัคร 5-25 มี.ค.64
TCAS รอบ 3-4 Admission สมัครทาง https://student.mytcas.com/
รับสมัคร 7-15 พ.ค.64

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อหน่วยทะเบียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยทะเบียน 0-2942-8960-3 ต่อ 204
ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สอบถามทาง E-mail : admission@ku.ac.th
หรือทาง Facebook Page Inbox (คลิก)