Home > News & Update
News & Update
06.10.2020
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมสฦูงสุด นายธารินทร์ ดรุนัยธร
ภาควิชาสถาปัตยกรรมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม นายธารินทร์ ดรุนัยธร ที่คว้าคะแนน 3.68 เกียรตินิยมสูงสุด ประจำปี 2562 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์