Home > News & Update
News & Update
02.03.2021
Creating Wild-Cation: การตัดสิน 5 ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศและกิจกรรมสำรวจพื้นที่ออกแบบ
Creating Wild-Cation
โครงการประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชนฯในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี

การตัดสิน 5 ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศและกิจกรรมสำรวจพื้นที่ออกแบบและนำเสนอผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (27-28 ก.พ.2564)

โดยมีนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้ารอบ 1 ทีม


สถาปัต เกษตร มหาวิยาลัย dek tcas kaset aku architecture ku award ประกวดแบบ

สถาปัต เกษตร มหาวิยาลัย dek tcas kaset aku architecture ku award ประกวดแบบ

สถาปัต เกษตร มหาวิยาลัย dek tcas kaset aku architecture ku award ประกวดแบบ