Home > News & Update
News & Update
08.09.2021
ทุนการศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรม สำหรับนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564


ด้วยภาควิชาสถาปัตยกรรมมีนโยบายการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นิสิต และได้รับมอบการบริจาคงบประมาณจากคณาจารย์ อาจารย์พิเศษและบุคคลภายนอกเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต รวม 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาควิชาสถาปัตยกรรมจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา ดังนี้

ประเภทของทุนการศึกษาและคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน                    
1) ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนนิสิตที่มีความจำเป็น ผู้สมัครต้องเป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2-5 ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนรวมถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความประพฤติดี หากเป็นนิสิตที่มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะอย่างโดดเด่น อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ           
2) ทุนการศึกษาประเภทวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครต้องเป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ที่ผลการเรียนรวมถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความประพฤติดี หากเป็นผู้ที่เสนอ วิทยานิพนธ์ที่มีกระบวนการศึกษาและแผนการผลิตผลงานที่ใช้วัสดุ เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูง อาจได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ

นิสิตที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ คุณมโนรมย์ ตุ้นสกุล สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 3  หรือ E-mail : manoromt@yahoo.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัครและพิจารณาทุนฯ ในวันที่ 21กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมภาควิชาสถาปัตยกรรม เวลา 13:00 เป็นต้นไป

คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ประกอบด้วย
1) ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี (ประธานกรรมการ)
2) อ.ดร.รัฐภูมิ ปาการเสรี (กรรมการ)
3) ผศ.ดร.สายทิวา รามสูต (กรรมการ)

ภาควิชาสถาปัตยกรรมจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนฯ ภายใน 23 กันยายน 2564 นิสิตที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนฯ จะต้องดำเนินการรับทุนสนับสนุนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้และถือว่านิสิตสละสิทธิ์ในการรับทุนครั้งนี้