Home > Design & Research
Design & Research
30.06.2019
โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์
คณะทำงาน: อ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพล  อ.เพกา เสนาะเมือง และ TSIS
ปีที่ดำเนินงาน: 2018-2019
ผู้ว่าจ้าง: การเคหะแห่งชาติ
ประเภทงาน: งานบริการวิชาการ (อบรมเชิงปฏิบัติการ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้สามารถตอบสนองปัญหาและสถานการณ์เรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเมือง โครงการนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อการวางรากฐานองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานในภาคีท้องถิ่นไปพร้อมกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีและการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือเทคนิคเชิงปฏิบัติการทางผังเมือง เพื่อเสริมศักยภาพด้านการทำงานแก่องค์กรท้องถิ่นอันเป็นแกนหลักของการพัฒนาท้องที่ตนเองสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป