Home > Design & Research
Design & Research
09.11.2019
โครงการพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์
คณะทำงาน: กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 
ปีที่ดำเนินงาน: 2019
ผู้ว่าจ้าง: SCGF
ประเภทงาน: งานวิจัยและพัฒนา

โครงการพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดำเนินงานโดย กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ภายใต้โครงการ 'เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย'(https://www.scg.com/volunteerproject/) สนับสนุนงบประมาณโดย มูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) และบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากรต่างๆร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สสส. และ เอสซีจี หรือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เปิด 4 พื้นที่นำร่องโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้แก่ รพร. บ้านดุง จ.อุดรธานี รพร. กระนวน จ.ขอนแก่น รพร. เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และรพร. นครไทย จ.พิษณุโลก