Home > Design & Research
Design & Research
01.10.2020
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสำหรับการอำนวยความสะดวกสาธารณะในการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) วช.

ผู้วิจัยหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี พินิจวรสิน
ผู้ร่วมวิจัย
อ.ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรช กระแสอินทร์
อ.เพกา เสนาะเมือง 

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในลำดับต้นๆ จึงทำให้เกิดการพัฒนาการ ในหลายรูปแบบและลักษณะของการบริการ และมีการขยายตัวไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากเป็นที่เชื่อว่าเป็นการท่องเที่ยวท่ีสามารถ ช่วยสร้างเสริมเศรษฐกิจและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ด้วย ในปัจจุบันแหล่ง ท่องเท่ียวท่ีมีการจัดการโดยชุมชน (Community-based tourism หรือ CBT) มีจำนวนเพี่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากการส่งเสริมและสนับสนุนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. แม้ว่าในการท่องเท่ียวโดยชุมชน แต่ละชุมชนต่างตระหนักถึง คุณค่าเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ที่มีต่อมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนในการจัดการการ ท่องเที่ยวโดยมักมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นเป็นสาคัญ แต่ก็ย่อมมีการสร้างสรรค์ส่ิงสร้างเพื่อ เป็นการบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองหรือสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งลักษณะทางกายภาพท่ี ปรากฏของส่ิงสร้างเหล่านี้สามารถผลต่อบรรยากาศและภาพลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาต่อสิ่งสร้างเพื่การอำนวยความสะดวกสาธารณะเหล่าน้ียังไม่มีปรากฏมากนัก

Built environment Tourism tourist cut research Cbt Community

การวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างสำหรับการอำนวย ความสะดวกสาธารณะในการท่องเท่ียวโดยชุมชนกับบริบทสภาพแวดล้อม การใช้สอย การสะท้อนความเป็นท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม โดยมีพื้นที่ศึกษาต่อชุมชนต้นแบบ 14 ชุมชน ในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ภายใต้การส่งเสริมของ อพท. ซึ่งจะมีการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษานอกจากจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลและ สร้างองค์ความรู้ด้านทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสาหรับการอานวยความสะดวกสาธารณะในการท่องเที่ยว โดยชุมชนแล้ว ยังเป็นบทเรียนและข้อคิดต่อการพัฒนา และการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้เกิด ประสิทธิผลต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นมากยิ่งข้ึนอีกด้วย