Home > About > Awards and Honours
Awards and Honours

2019 | Awards and Honours

Degree Shows 2019: Best of Architecture


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญชิสา เสนาชัย บัณฑิตจากภาควิชาสถาปัตยกรรม กับผลงานวิทยานิพนธ์ "สถาปัตยกรรมเพื่อการฟื้นฟูการเกษตรด้วยนวัตกรรมการออกแบบบนพื้นที่สวนตาล" ที่ได้รับรางวัลศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมประเภทสถาปัตยกรรมในการประกวด Degree Shows 2019: Best of Architecture จัดโดย Art4D นอกจากนี้ยังมีนายสมพร เภรีพล ที่ผลงานผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย และนายปรเมศวร์ ปรมะ อีกหนึ่งผู้เข้ารอบ Live Presentations จากสาขา ARCHITECTURAL DESIGN 

More information: https://www.facebook.com/degree.shows/photos/a.745373962249405/2488404801279637/?type=3&theater
AKU x Ananda A student competition of “Condominium for We Generation”
ANANDA  AKU design condominium architecture kaset ออกแบบ คอนโด ประกวด เกษตร สถาปัตย์

ปีการศึกษา 2562 นี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน) ร่วมมือกับ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม VI ของนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนา ‘Condominuim for WE Generation’ บนความต้องการและพื้นที่จริง โดยมีคุณไพทยา บัญชากิติคุณ จาก ATOM Design และคุณนพพล พิสุทธิอานนท์ จาก Quintrix Architects ร่วมในการบรรยายพิเศษ และการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา

ทางบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ได้คัดเลือกผลงานการออกแบบของนิสิตจำนวน 5 กลุ่ม จากทั้งหมด 21 กลุ่มเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และรับข้อเสนอแนะในมุมมองของภาคธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร FYI Center ทั้งนี้ บริษัทฯได้คัดเลือกรางวัล Best of the Best Award จำนวน 1 ผลงาน โดยได้รับการสนับสนุน Educational Trip ไปประเทศสิงโปร์ 3 วัน 2 คืน ในวงเงินจำนวน 50,000 บาท โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายพิษณุ อุปัญญ์ และ นางสาวหทัยชนก เจียวก๊ก

นอกจากนี้ อีก 4 กลุ่มที่เหลือได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท ได้แก่ นายศิรภพ หงสกุล และ นายธัชพร ม้วนโคกสูง, นายพาทิศ เจนกิตติวงศ์ และ นายมฆวัต ชื่นชม, นางสาวณัฏฐา จิตติประวัติ และ นายกิตติศักดิ์ สุระพินิจ, และ นางสาวเนตรชนก สังข์ขาว และ นางสาวอชิรญา เนื่องจำนงค์

ภาควิชาสถาปัตยกรรม มีความยินดีที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนรายอื่นๆ เพื่อประสานการเรียนการสอนเข้ากับภาคเอกชน ให้เกิดได้จริงและมีประโยชน์ต่อวงการต่อไป
รางวัล Design contest: New Trend New Gen โดย AP


นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คือ นายปรัตกร  อินทรกำแหงและนางสาวกรกนก  วิมลนิมิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดออกแบบตกแต่งภายในห้องชุดคอนโดโครงการ “Aspire งามวงศ์วาน" ภายใต้แนวความคิด “New Trend New Gen ห้องชุดสำหรับนิสิตนักศึกษา” และมีโอกาสในการนำผลงานไปสร้างจริง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AP Thai