Home > Programs > Graduate programs
Graduate programs

M.Arch (Built Environment) | สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

M.Arch (Built Environment)
Year program: 2

หลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง สร้างขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในหลายระดับและมีทักษะการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผสานกับเครื่องมือและทักษะในการออกแบบ วางแผน และการจัดการเชิงพื้นที่เป็นสำคัญโดยเน้นการทำความเข้าใจบนพื้นฐานของประเด็นปัญหาสังคม วัฒนธรม วิถีชีวิต หรือสถาการณ์จริงในปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นจากพลวัตของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถเชื่อมร้อยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ทั้งในเชิงวิจัยและเชิการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมนำไปสู่ความเข้าใจในศาสตร์ที่หลากหลายและสามารถนำมาปรับใช้และต่อยอดในการสร้างสรรค์การจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเท่าทันสถานการณ์และยั่งยืน จุดเน้นของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) ไว้ดังนี้
 1. หลักสูตรเอื้อให้เกิดการต่อยอดการวิจัยชิงการออกแบบ Design Research ด้วยหัวข้อเปิดกว้างตามความสนใจและประสบการณ์ของผู้เรียน ภายใต้ประเด็นหลัก (Theme) เรื่องความเปลี่ยนผ่านและความเปลี่ยนแปลง (Transition and Transformation) ในแง่มุมต่างๆของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภายใต้การแนะนำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัเกตและตีความสถาการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้สอนและผู้ร่วมชั้นเรียน โดยไม่ใช้สขาวิชาชีพมาเป็นกรอบของการศึกษาอย่างชัดเจน
 2. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเป็นสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์ทางการออกแบบสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในหลากหลายมิติและขนาดเข้าด้วยกัน โดยไม่แยกสาขาวิชาชีพอย่างชัดเจน (สถาปัตยกรรมหลัก ภูมิสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมผังเมืองและสถาปัตยกรรมภายใน) ซึ่งเป็นข้อจำกัดของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มักมุ่งเน้นการตอบสนองเกณฑ์ของหลักสูตรเพื่อให้สมารถขอรับรองคุณวุฒิจากสภาสถาปนิกและสอบใบประกอบวิชาชีพของแต่ละสาขาได้ แต่หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ไม่มีกรอบจำกัดของการศึกษาด้วยมิติของขนาด สามารถพัฒนาความรู้ได้ทั้งในความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมต่างมิติในภาพกว้างและศึกษาสภาพแวดล้อมในมิติที่เลือกในเชิงลึกโดยอาศัยข้อมูลความรู้จักสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างมิติอื่นๆ รวมทั้งองค์ความรู้ต่างศาสตร์เข้ามาสนับสนุน
 3. หลักสูตรส่งเสริมการสร้างความต่อเนื่องระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) หลักสูตรระดับปริญญาโท (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สขาวิชาสิ่แวดล้อมสรรค์สร้าง) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สขาวิชาสิ่แวดล้อมสรรค์สร้าง) ซึ่มีการปูพื้นฐานและต่อยอดระหว่างระดับการศึกษาโดยเพิ่มระดับความซับซ้อนชิงลึก ระหว่างการศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาในหลักสูตรแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญเอกในสถาบันเดียวกันได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ย่อ)
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย): สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง)
ชื่อย่อ (ไทย): สถม. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Architecture (Built Environment)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.Arch. (Built Environment)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในหรือมัณฑนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง การออกแบบอุตสาหกรรมหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
  2. เป็นคนวิกลจริต
  3. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขวางต่อการศึกษา
  4. ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย
 3. ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
หลักการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถในการออกแบบ ศักยภาพการดำเนินงานวิจัย ทัศนคติ ตลอดจนเวลาที่จะให้ในการศึกษา ร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สนใจศึกษาต่อโปรดติดต่อหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณมโนรมย์ ตุ้นสกุล Tel: 02942-8960-3 หรือ
ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์ mailsoranart@hotmail.com
การจัดการเรียนการสอน
 1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นการวิจัยเชิงการออกแบบ (Design Research) ด้วยหัวข้อเปิดกว้างตามความสนใจและประสบการณ์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริง จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 2. ใช้อาจารย์ผู้สอนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 3. จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และปฏิบัติภาคสนาม เน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างบนโจทย์ ปัญหาและพื้นที่จริง
 4. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การสัมมนาทางวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน เป็นต้น
 5. ใช้เวลาศึกษาในวันธรรมดาในเวลาราชการ
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนตามกำหนดของโครงการ (4 ภาคการศึกษาปกติ)

ใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกติ) ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคต้น และภาคปลาย ซึ่งโครงการอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาพิเศษตามความเหมาะสม โดยกำหนดให้นิสิตต้องเรียนตามหลักสูตรในขั้นปริญญาโทให้สำเร็จภายใน 4 ปีการศึกษา นับแต่วันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าหมดสภาพนิสิต ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2 ปี) ของ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
20,700 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาท) ต่อ ภาคการศึกษาแรกเข้า
17,500บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษาถัดไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ.pdf
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
นิสิตจะตองสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเมื่อนิสิตเรียนถึงภาคสุดท้ายชั้นปีที่ 2 จะต้องสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน (Written Comprehensive Examination) และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Defensive Final Examination) ตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต เปิดสอนจำนวน 2 แผน ดังนี้
 1. แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วยวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และ วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังนี้
  1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
   - วิชาเอกบังคับ 11 หน่วยกิต
   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
   - สัมมนา 2 หน่วยกิต
  2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 2. แผน ข ประกอบด้วยวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
  1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
   - วิชาเอกบังคับ 17 หน่วยกิต
   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
   - สัมมนา 2 หน่วยกิต
  2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต